Covid-19: llythyrau rhybudd i 21,000 o bobl ychwanegol

Mae nifer y bobl sydd wedi cael cyngor i lochesi rhag y coronafeirws wedi cynyddu iMae 21, o bobl wedi cael eu hychwanegu i'r rhestr o gleifion wedi i gyflyrau meddygol eraill gael eu hychwanegu i'r rhestr o bobl sydd mewn mwy o berygl o ddioddef yn wael petaen nhw'n cael eu heintio.

Mae gofyn i bobl sy'n llochesi aros adref tan y 15 Mehefin, ac i ofyn am gymorth i dderbyn nwyddau angenrheidiol. Mae ffigurau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn awgrymu y bu o farwolaethau yn gysylltiedig a Covid yng Nghymru yn yr wythnos ddiwethaf.

Mae hyn yn cyfateb i Daw hyn a chyfanswm y marwolaethau sydd wedi'u cofrestru yng Nghymru hyd at y 24ain o Ebrill i 1, Ond mae'r cyfanswm o farwolaethau yn y ddwy wlad yn dal i fod 11, yn uwch na'r cyfartaledd dros bum-mlynedd. Mae'r ONS yn cyhoeddi ffigyrau bob wythnos, sy'n cynnwys marwolaethau mewn ysbytai, cartrefi gofal, hosbisau a chartrefi pobl, ac maen nhw'n cynnwys achosion lle mae meddygon yn amau Covid Covid Llythyrau rhybudd i 21, o bobl ychwanegol 5 Mai Image copyright Getty Images Mae nifer y bobl sydd wedi cael cyngor i lochesi rhag y coronafeirws wedi cynyddu iMae cleifion sydd ar ddeialysis ymhlith y cleifion fydd yn derbyn llythyrau newydd.

Pynciau Cysylltiedig Haint coronafeirws Iechyd. Straeon perthnasol. Mwy o Newyddion.And the first item on the agenda is the motion to suspend Standing Orders, and I call on the First Minister to move that motion. Mark Drakeford. A'r eitem gyntaf ar yr agenda yw'r cynnig i atal Rheolau Sefydlog, a galwaf ar y Prif Weinidog i gynnig y cynnig hwnnw. Yn atal Rheol Sefydlog Suspends Standing Order Thank you very much. The proposal is to suspend Standing Orders. Does any Member object?

Therefore, we have suspended Standing Orders. Diolch yn fawr iawn. Y cynnig yw atal Rheolau Sefydlog. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nac oes. Felly, rydym ni wedi atal Rheolau Sefydlog. We move on to the next item, which is questions to the First Minister, and the questions have been transferred for written answer. Symudwn ymlaen at yr eitem nesaf, sef cwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiynau wedi eu trosglwyddo i'w hateb yn ysgrifenedig. Dirprwy Lywydd, there have been changes to today's agenda.

All other planned statements will issue as written statements. The debate on the general principles and financial resolution for the Local Government and Elections Wales Bill has been withdrawn from today's agenda. Finally, as the last item of business today, we will vote on changes to Standing Orders.

Draft business for the next three weeks is set out on the business statement and announcement, which can be found amongst the papers available to Members electronically.

Dirprwy Lywydd, bu newidiadau i agenda heddiw. Bydd pob datganiad arfaethedig arall yn cael ei gyhoeddi ar ffurf datganiad ysgrifenedig. Yn olaf, fel yr eitem olaf o fusnes heddiw, byddwn yn pleidleisio ar newidiadau i Reolau Sefydlog. Mae'r busnes drafft ar gyfer y tair wythnos nesaf wedi ei nodi yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, y gellir ei weld ymhlith y papurau sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig. I have no speakers on the business statement, and therefore we'll move on, then.

Nid oes gennyf unrhyw siaradwyr ar y datganiad busnes, ac felly symudwn ymlaen. As the First Minister's indicated, items 4, 5 and 6 have been—.

Amserlen y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru

Well, 4 and 5 have been transferred for written answers, and item 6—there are no topical questions. Fel y dywedodd y Prif Weinidog, mae eitemau 4, 5 a 6 wedi eu—. Wel, mae 4 a 5 wedi eu trosglwyddo ar gyfer atebion ysgrifenedig, ac eitem 6—nid oes unrhyw gwestiynau amserol.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Mae Cymru yn wynebu yr argyfwng iechyd mwyaf difrifol ers canrif. Mae'n rhaid inni weithredu er mwyn gwarchod ein cymunedau, amddiffyn y gwasnaeth iechyd, ac achub bywydau. Mae'r camau rydym wedi eu cymryd yn barod yn gwneud gwahaniaeth, ond mae'n rhaid inni wneud mwy.

Mae'n ddrwg gen i, Prif Weinidog, nid oedd y cyfieithiad yn gweithio bryd hynny. Mae'n gweithio nawr. Mae'n ddrwg gen i. Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Mae'n rhaid inni weithredu er mwyn gwarchod ein cymunedau, amddiffyn y gwasanaeth iechyd, ac achub bywydau.Byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, y gall y Cyngor gymryd fwy o amser nag arfer i ymateb i lythyrau neu gwyniono ganlyniad i brinder staff ac ymateb y Cyngor i Corvid Canllawiau Llywodraeth Cymru i helpu busnesau twristiaeth a lletygarwch i ailagor yn ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys:. Dylai ceisiadau gael eu gwneud drwy wefan y Cyngor ar neu chyn y 30 Mehefin Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru. Gweler mwy Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws. Deddf Coronavirus a chanllawiau cysylltiedig.

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru. O ddydd Llun, Mawrth 23, bydd y meysydd parcio ymwelwyr poblogaidd ym Menllech, Bae Trearddur, Porthdafarch a Phorth Swtan ar gau hyd nes hysbysiad pellach. Cyhoeddwyd y neges ar 26 Mawrth, Mae holl doiledau cyhoeddus y cyngor ar agor. Gwasanaethau gan archfarchnadoedd ar gyfer yr henoed, pobl anabl, pobl sy'n agored i niwed, gofalwyr a gweithwyr allweddol. Bydd Gwasanaethau Oedolion a Plant yn parhau I ddarparu gwasanaeth i unigolion a theuluoedd sydd angen cefnogaeth brys a statudol.

O safbwynt, materion sydd ddim yn rhai brys, byddwn yn cynnal asesiad ac yn cadw cysylltiad dros ffon gydag unigolion a theuluoedd. Bydd pawb sydd yn cysylltu yn derbyn sylw dros ffon er mwyn ystyried os oes angen ymweliad gan staff neu os oes modd cynnig Cymorth mewn ffordd wahanol.

Gwyliwch ein fideo. Cyngor ac arweiniad a ddarperir gan Gorwel ar gyfer pobl sy'n profi camdriniaeth ddomestig. Ni allwn dderbyn ceisiadau gan fusnesau. Er y bydd hyn yn helpu i atal lledaeniad y feirws, yn anffodus bydd hefyd yn golygu y bydd plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yng ngogledd Cymru mewn hyd yn oed mwy o berygl o gamdriniaeth ac esgeulustod.

Rydym wedi creu dogfen wybodaeth ar gyfer y math o gefnogaeth sydd gan ein cymunedau i bobl gael mynediad iddi. Mae'r ddogfen hon yn cael ei diweddaru bob dydd. Mae ein swyddfa gyffredinol ar gael i gysylltu ar ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Cofiwch gadw at y canllawiau cadw pellter wrth wneud. Ysgolion yn cynyddu gweithrediadau o 29 Mehefin: coronafeirws. Mwy o wybodaeth yma. Rydym wedi cyhoeddi'r trefniadau diweddaraf. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i dalu darparwyr gofal plant a Dechrau'n Deg eu taliadau Cynnig Gofal Plant Cymru, hyd yn oed os nad yw plant yn bresennol oherwydd ynysu rhag coronafeirws.

Mwy yma:. Cymorth ariannol i unigolion o Llywodraeth Cymriu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich bil treth cyngor neu gyfradd busnes darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin yma:. Rydym wedi creu rhai cwestiynau a ofynnir yn aml i'ch helpu chi. Mae gan wefan Llywodraeth Cymru arweiniad a chyngor ar gyfer pobl hunangyflogedig y mae Covid yn effeithio arnynt.

Beth i wneud os na allwch fforddio rhoi arian ar eich mesurydd talu ymlaen llaw. Os oes angen asesiad cymhwyster a chymorth dan arweiniad i wneud Hawliad Credyd Cynhwysol ffoniwch y llinell Helpu i Hawlio ar Mae 75 cynghorydd yn eistedd ar Gyngor Gwynedd.

Gwyliwch y fideo yma i gael blas o'r holl wasanaethau y byddech fel cynghorydd yn eu darparu ar gyfer trigolion Gwynedd:. Mae Cyngor Gwynedd angen cynghorwyr lleol sydd ag amrywiaeth eang o dalentau a diddordebau fydd yn adlewyrchu poblogaeth y sir.

Fel arfer cynhelir etholiadau ar gyfer holl ranbarthau etholiadol Cyngor Gwynedd bob pedair blynedd. Cynhelir yr etholiadau nesaf ym mis Mai Byddant yn gallu eich cefnogi yn eich ymgyrch etholiad ac yn eich gwaith fel Cynghorydd. Bydd angen i chi neu eich asiant gwblhau ffurflen enwebu sydd ar gael ar wefan y gwasanaeth etholiadol. Bydd y ddau gyntaf sydd yn arwyddo fel cynigydd ac eilydd, a bydd yr wyth etholwr cofrestredig arall yn dystion. Gellir gweld canllawiau, cyhoeddiadau cynorthwyo a datblygu cynghorwyr ar safle we Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Bydd y ffurflenni sydd eu hangen a chanllawiau pellach ar gael gan y Cyngor ychydig o wythnosau cyn dechrau'r cyfnod enwebu gan:. E-bost: etholiad gwynedd. Bydd Cyngor Gwynedd yn darparu rhaglen o sesiynau hyfforddiant i chi drwy gydol eich tymor fel Cynghorydd ar amrywiaeth o bynciau perthnasol.

Byddwch yn derbyn cyfrif a chyfeiriad e-bost ar gyfer gwaith y Cyngor. Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a bydd gwasanaeth cyfieithu ar gael ar gyfer pob cyfarfod. Fel arfer cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn ystod oriau gwaith swyddfa. Cynhelir nifer o gyfarfodydd answyddogol drwy fideo gynadleddau rhwng Caernarfon, Dolgellau a Phwllheli i arbed amser teithio.

Ystyr gwe-ddarlledu yw darlledu fideo a sain ar y rhyngrwyd. Darperir ystafelloedd hefyd ar gyfer y prif grwpiau gwleidyddol. Coronafeirws Covid Gwybodaeth am sut i wneud cais am brawf Covid os oes gennych symptomau.

Newidiadau i wasanaethau a help i fusnesau, unigolion a chymunedau. Bod yn Gynghorydd Mae 75 cynghorydd yn eistedd ar Gyngor Gwynedd. Mae'r fideo isod yn rhoi cip olwg o waith cynghorydd i chi:.

Ydych chi eisiau defnyddio eich sgiliau i helpu eich cymuned leol? Ydw i'n gymwys? Sut i sefyll etholiad Yr wyf wedi penderfynu sefyll etholiad.

Grwpiau risg uchel 'i gael ymarfer corff a gweld anwyliaid'

Beth sydd angen i mi wneud nawr? Rhagwelir cynnal etholiadau llywodraeth leol nesaf fis Mai Cyfarfodydd Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a bydd gwasanaeth cyfieithu ar gael ar gyfer pob cyfarfod. Mae Lolfa yng Nghaernarfon a chyfleusterau te a choffi ar gyfer Cynghorwyr.Mae Cyngor Sir Powys eisiau gweld newidiadau mewn deddfwriaeth, fel bod awdurdodau lleol yn gallu benthyg mwy o arian.

A SONG FOR THE WORLD -- 'IMAGINE' EMPTY METRO STATION PIANO PERFORMANCE LONDON (Coronavirus)

Mewn adroddiad, mae swyddogion Powys yn rhybuddio na fyddai'r cyngor yn gallu cynnal ei hun yn ariannol am y flwyddyn gyfredol nesaf heb gefnogaeth bellach gan y llywodraeth. Mae'r mater yn gymhleth - staff mewn meysydd cynhyrchu incwm yn unig sy'n cael eu cynnwys yn y cynllun. Byddai staff craidd y cyngor yn parhau yn eu gwaith. Mae Powys yn galw am newid mewn deddfwriaeth, fel bod awdurdodau lleol yn gallu benthyg mwy o arian, mewn ffyrdd gwahanol, yn ystod y pandemig.

Dywedodd y Cynghorydd Davies, sydd hefyd yn ddirprwy arweinydd, bod diffyg yr awdurdod lleol wedi dyblu mewn tri mis. Mae cannoedd o weithwyr eisoes wedi cael eu symud o'u gwaith arferol a'u hadleoli i wasanaethau hanfodol. Ychwanegodd y Cynghorydd Davies: "Yr hyn yr hoffwn ei weld yw newidiadau mewn deddfwriaeth, o amgylch rheolau benthyca arian.

Mae'n mynd i gymryd amser. Dwi'n meddwl ein bod ni'n gweithio i'r eithaf gyda'r hyn o arian sydd gyda ni ar hyn o bryd. Image caption Dywed dirprwy arweinydd Powys, Aled Davies bod toriadau yn bosib Mae Cyngor Sir Powys eisiau gweld newidiadau mewn deddfwriaeth, fel bod awdurdodau lleol yn gallu benthyg mwy o arian.

Dywedodd dirprwy arweinydd y sir, y cynghorydd Aled Davies, bod y ffigyrau yn "frawychus". Mae'n credu y bydd rhaid gwneud toriadau ar draws holl wasanaethau'r sir. Maen nhw hefyd yn trafod y posibilrwydd o roi staff ar gynllun seibiant cyflog y llywodraeth.

Mae'n argyfwng ariannol sy'n wynebu pob cyngor sir. Straeon perthnasol. Covid Llythyrau rhybudd i 21, o bobl ychwanegol. Mwy o Newyddion.Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni heddiw yw'r cwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Vikki Howells. And the first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Vikki Howells.

Llywydd, NHS organisations continue to recruit staff from within the UK and from overseas, with record levels of investment in health professional education and training. As a result, there are now more doctors, nurses and other healthcare professionals working in the NHS in Wales than at any previous time.

Llywydd, mae sefydliadau'r GIG yn parhau i recriwtio staff o'r DU ac o dramor, gyda'r lefelau uchaf erioed o fuddsoddi mewn addysg a hyfforddiant i weithwyr iechyd proffesiynol. O ganlyniad, mae mwy o feddygon, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill yn gweithio yn y GIG yng Nghymru nawr nag ar unrhyw adeg o'r blaen.

Thank you, First Minister, for your answer. That's of considerable concern to my constituents in normal times, but especially now during the coronavirus outbreak. Diolch, Prif Weinidog, am eich ateb.

Mae dros 1, o swyddi meddygon ymgynghorol damweiniau ac achosion brys gwag ledled Cymru a Lloegr ar hyn o bryd. Nawr, mae hyn yn bryder i bob un ohonom ni, wrth gwrs, ond yn enwedig yn ardal fy mwrdd iechyd lleol i sef Cwm Taf Morgannwg, lle mae'r gallu—neu'r anallu, ddylwn i ddweud—i recriwtio meddygon ymgynghorol i Ysbyty Brenhinol Morgannwg wedi gadael yr adran damweiniau ac achosion brys honno o dan fygythiad o oriau agor mwy cyfyngedig neu hyd yn oed o gau.

Mae hynny'n peri cryn bryder i'm hetholwyr i mewn cyfnod normal, ond yn enwedig yn awr yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Pa sicrwydd allwch chi ei roi bod Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i recriwtio meddygon ymgynghorol damweiniau ac achosion brys yn y farchnad swyddi hynod anodd a chystadleuol hon? My colleague, Vaughan Gething, has decided that the 'Train.

Live' campaign, which has been very successful in recruitment to the Welsh NHS, will have a particular focus on the recruitment of emergency medicine staff over the year ahead, and that will reinforce the efforts that health boards themselves are making to recruit to vacancies. Wel, Llywydd, mae'r Aelod yn llygad ei lle wrth ddweud bod recriwtio meddygon ymgynghorol damweiniau ac achosion brys yn gystadleuol ar draws y Deyrnas Unedig, a bod swyddi gwag ym mhob un o'r pedair gwlad gartref.

Er hynny, mae nifer y meddygon ymgynghorol damweiniau ac achosion brys sy'n gweithio yn y GIG yng Nghymru wedi mwy na dyblu dros y degawd diwethaf, ac mae hynny'n awgrymu, er gwaethaf yr heriau gwirioneddol iawn, y bu rhywfaint o lwyddiant o ran ymdrechion recriwtio byrddau iechyd unigol, ac o ran yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud i dyfu ein llif ein hunain o feddygon sy'n dod drwy'r system a fydd yn feddygon ymgynghorol y dyfodol.

Mae fy nghyd-Weinidog, Vaughan Gething, wedi penderfynu y bydd gan yr ymgyrch 'Hyfforddi. Byw', sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran recriwtio i GIG Cymru, bwyslais penodol ar recriwtio staff meddygaeth frys yn ystod y flwyddyn i ddod, a bydd hynny'n atgyfnerthu'r ymdrechion y mae'r byrddau iechyd eu hunain yn eu gwneud i recriwtio i swyddi gwag.

I'd like to just take a tiny liberty with this question, if I may, First Minister, and start off by extending my heartfelt thanks, and I'm sure the thanks of all of us, to our NHS and social care staff, who know that they're about to face the battle of their lives on our behalf, and they are doing so. And I am very grateful for all that they have done and will do. And, again, a slight liberty with the word 'recruitment' because, of course, I'd like to talk about the staff and the help that we need now facing the coronavirus.

And I just wondered if you could tell us whether—. We've made much about perhaps recruiting or re-recruiting back into the workforce people who've just left us, just retired, and I wondered if you might be able to give us any update on whether you've had thoughts about approaching final-year medical students, final-year nursing students, and obviously their representative bodies, because these people will be very au fait with current policy and they'll certainly be very, very adept at doing ventilators, respiratory work and all the rest of it, and seeing if, perhaps, with their goodwill, and obviously, the right conditions, we might be able to recruit them into helping to supplement our current workforce.

Ac rwy'n ddiolchgar iawn am bopeth y maen nhw wedi ei wneud ac y byddan nhw yn ei wneud.

Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

Ac, unwaith eto, rwyf yn bod braidd yn hy gyda'r gair 'recriwtio' oherwydd, wrth gwrs, hoffwn siarad am y staff a'r cymorth sydd eu hangen arnom ni nawr wrth i ni wynebu'r coronafeirws. Ac roeddwn i'n meddwl tybed a allech chi ddweud wrthym ni a yw—. I thank Angela Burns for both the points she's made. She's absolutely right that staff in our health and social care sectors know that they face an enormous challenge over the weeks ahead.

One of the reasons why we announced on Friday of last week that we were going to remove some of the obligations on general practitioners to carry out routine screening and monitoring appointments, to reduce the number of routine appointments in out-patients, as well as freeing up capacity to see other patients with more urgent needs—.

Those actions were also designed to free up the time of clinicians who will need retraining in the workplace to be able to deal with the urgent problems they will now face. As far as final-year students in medicine and in nursing are concerned, we are engaged with our UK colleagues on that agenda. It's one of those things where I think, if at all possible, we should move together on it, because there will be royal college considerations, there will be licensing considerations.

And we need to make sure that those relatively technical but quite important if you're a practicing clinician to know that you're protected in the decisions you make—that we resolve those problems on a UK basis, to make the very most of, as Angela Burns has said, people who are just completing their training, and very well equipped, in the right circumstances, to step in and assist. Diolchaf i Angela Burns am y ddau bwynt y mae hi wedi eu gwneud. Mae hi yn llygad ei lle bod staff yn ein sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yn gwybod eu bod nhw'n wynebu her enfawr yn ystod yr wythnosau i ddod.

Mae'n un o'r pethau hynny lle'r wyf i'n credu, os oes modd o gwbl, y dylem ni gymryd camau arno gyda'n gilydd, gan y bydd ystyriaethau coleg brenhinol, bydd ystyriaethau trwyddedu. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am weledigaeth strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu economaidd ym Mlaenau'r Cymoedd?Mae staff Llesiant Delta Wellbeing yn mynd yr ail filltir i sicrhau bod pobl sy'n agored iawn i niwed yn Sir Gaerfyrddin yn cael cefnogaeth yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae Llesiant Delta Wellbeing, a elwid gynt yn Llinell Gofal Cyngor Sir Gaerfyrddin, wedi gwneud oddeutu 5, o alwadau i drigolion yn Sir Gaerfyrddin, sydd wedi derbyn llythyrau ynghylch gwarchod gan Lywodraeth Cymru, a hynny er mwyn sicrhau bod ganddynt bopeth sydd ei angen arnynt i gadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gall hyn gynnwys darparu parseli bwyd hanfodol neu fod o gymorth wrth siopa am hanfodion. Rydym yn gwirio a yw pobl yn derbyn eu presgripsiynau wythnosol neu fisol ac os nad yw fferyllfeydd yn gallu eu hanfon, byddwn hefyd yn gwneud atgyfeiriad am gymorth. Roedd ymatebydd arall wedi dosbarthu presgripsiwn i berson gan nad oedd yn gallu ei gasglu ei hun, ac nid oedd ei deulu yn gallu bod o gymorth iddo hyd nes yr wythnos ganlynol.

Roedd y person hwn yn ddiolchgar dros ben. Dywedodd wrth Ymgynghorydd: "Diolch am ffonio a gofyn sut ydw i. Rwy'n teimlo'n well heddiw a diolch am sicrhau fy mod i'n cael fy meddyginiaeth a nwyddau o'r siop.

Byddaf yn clapio i Lesiant Delta ddydd Iau. Yn achos rhai pobl, mae'n bosibl mai dyma'r unig gyswllt sydd ganddynt, a gall wneud byd o wahaniaeth i rywun, yn enwedig ar adegau fel y rhain. Maent yn gallu helpu unigolyn i fyw'n fwy annibynnol trwy ddarparu cymorth a chefnogaeth gan ddefnyddio'r Gofal trwy Gymorth Technoleg ddiweddaraf.

I gael rhagor o wybodaeth ar sut y gall Llesiant Delta eich helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy, ffoniwch neu ewch i'r wefan www. Gwybodaeth am warchod i bobl 'agored iawn i niwed'. Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r cynllun i ysgolion ar gyfer.

Mae hawl gan bobl sy'n byw yng nghartrefi gofal preswyl Cyngor Sir Caerfyrddin g Bydd ysgolion yn Sir Gaerfyrddin yn cau ar 17 Gorffennaf a bydd darpariaeth gofa Mwy o gyllid ar gyfer band eang gwell mewn cymunedau gwledig. Bydd preswylwyr a busnesau yn ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin yn gallu cael mw Newyddion Staff yn helpu pobl agored iawn i niwed.

Cartrefi gofal y Cyngor yn ailagor i ymwelwyr Mae hawl gan bobl sy'n byw yng nghartrefi gofal preswyl Cyngor Sir Caerfyrddin g Darpariaeth gofal plant yn ystod yr haf Bydd ysgolion yn Sir Gaerfyrddin yn cau ar 17 Gorffennaf a bydd darpariaeth gofa Mwy o gyllid ar gyfer band eang gwell mewn cymunedau gwledig Bydd preswylwyr a busnesau yn ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin yn gallu cael mw Gofynnwch gwestiwn.


thoughts on “Covid-19: llythyrau rhybudd i 21,000 o bobl ychwanegol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *